2027లో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి

2026 2027 2028

2027 సంవత్సరం 365 రోజుల సగటు సంవత్సరం, ఇది 8,760 గంటలు లేదా 31,536,000 సెకన్లకు సమానం.

కొలత యూనిట్ ఫలితం
చంద్రుడు 12
ఆకాశం 365
ఆదివారం 52 వారాలు మరియు 1 రోజు
వారం 52.14
గంట 8,760
నిమిషం 525,600
రెండవ 31,536,000

2027లో రోజులు: 2027లో, 31 ​​రోజులతో ఏడు నెలలు, 30 రోజులతో నాలుగు నెలలు, మరియు 28 రోజులతో ఒక నెల లేదా వారాల పరంగా 52 వారాలు మరియు ఒక రోజు ఉన్నాయి.

2027లో, ఆది, సోమవారం, మంగళవారం, బుధ, గురు, మరియు శనివారాల్లో ఒక్కొక్కటి 52 ఉన్నాయి, కానీ శుక్రవారం 53 ఉన్నాయి.2027 మొదటి మరియు చివరి రోజు శుక్రవారం.

నెల ఆదివారం సోమవారం రోజు మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం మొత్తం
జనవరి 5 4 4 4 4 5 5 31
ఫిబ్రవరి 4 4 4 4 4 4 4 28
మార్చి 4 5 5 5 4 4 4 31
ఏప్రిల్ 4 4 4 4 5 5 4 30
మే 5 5 4 4 4 4 5 31
జూన్ 4 4 5 5 4 4 4 30
జూలై 4 4 4 4 5 5 5 31
ఆగస్టు 5 5 5 4 4 4 4 31
సెప్టెంబర్ 4 4 4 5 5 4 4 30
అక్టోబర్ 5 4 4 4 4 5 5 31
నవంబర్ 4 5 5 4 4 4 4 30
డిసెంబర్ 4 4 4 5 5 5 4 31
మొత్తం 52 52 52 52 52 53 52 365

దయచేసి ప్రతి నెల రోజుల సంఖ్యను చూడండి: